شهروندان متعددی در بخش نظرات شبکه‌های اجتماعی سون خبر از ما خواسته بودند که موضوع خاموشی نورپردازی ارک تبریز را پیگیری کنیم.   حال یکی از مخاطبان سون خبر نیز با ارسال تصاویری، از خاموشی مداوم نورپردازی ارک انتقاد کرده است.   بی‌توجهی به نورپردازی ارک تبریز! – ارسالی مخاطب سون خبر

شهروندان متعددی در بخش نظرات شبکه‌های اجتماعی سون خبر از ما خواسته بودند که موضوع خاموشی نورپردازی ارک تبریز را پیگیری کنیم.

 

حال یکی از مخاطبان سون خبر نیز با ارسال تصاویری، از خاموشی مداوم نورپردازی ارک انتقاد کرده است.

 

بی‌توجهی به نورپردازی ارک تبریز! – ارسالی مخاطب سون خبر