انتظارات شهروندان از شهرداری تبریز بویژه در سال 1402 چیست و از شهردار تبریز چه می خواهند؟

انتظارات شهروندان از شهرداری تبریز بویژه در سال ۱۴۰۲ چیست و از شهردار تبریز چه می خواهند؟

مصاحبه شوندگان در این گزارش با اشاره به ضعف مدیریت شهری در طی سال‌های گذشته و تقدیراز فعالیت منسجم شهرداری تبریز طی یک سال اخیر، خواستار تداوم فعالیت ها توسط شهرداری کلانشهر تبریز شدند.

در این گزارش ما راهمراهی کنید.

گزارش: سون خبر – فلور پاسبانی